Trade

Pinot Noir

Tech Sheets

2013 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2014 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2015 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2016 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2016 Bass Hill Pinot Noir Tech Sheet

2016 Amity Estate Pinot Noir Tech Sheet

2017 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2017 Bass Hill Pinot Noir Tech Sheet

2017 Temperance Hill Pinot Noir Tech Sheet

2018 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2018 Bass Hill Pinot Noir Tech Sheet 

2019 Willamette Valley Pinot Noir Tech Sheet

2019 Bass Hill Pinot Noir Tech Sheet

2019 Amity Estate Pinot Noir Tech Sheet

Beauty Shot 

2016 Bass Hill Pinot Noir

2016 Amity Estate Pinot Noir

2017 Temperance Hill Pinot Noir

2018 Bass Hill Pinot Noir

2018 Willamette Valley Pinot Noir

2019 Willamette Valley Pinot Noir

White Pinot Noir

Tech Sheets

2015 White Pinot Noir Tech Sheet

2016 White Pinot Noir Tech Sheet

2017 White Pinot Noir Tech Sheet

2018 White Pinot Noir Tech Sheet

2019 White Pinot Noir Tech Sheet

2020 White Pinot Noir Tech Sheet

Beauty Shot 

2019 White Pinot Noir

Pinot Blanc 

Tech Sheets 

2014 Pinot Blanc Tech Sheet

2015 Pinot Blanc Tech Sheet

2016 Pinot Blanc Tech Sheet

2017 Pinot Blanc Tech Sheet

2018 Pinot Blanc Tech Sheet

2019 Pinot Blanc Tech Sheet

Beauty Shot 

2019 Pinot Blanc

Riesling 

Tech Sheets 

2014 Riesling Tech Sheet

2015 Riesling Tech Sheet

2016 Riesling Tech Sheet

2017 Riesling Tech Sheet

2018 Riesling Tech Sheet

2019 Riesling Tech Sheet

Beauty Shot 

2019 Riesling 

 

Select Cluster Riesling  

Tech Sheets 

2013 Select Cluster Riesling Tech Sheet

Beauty Shot  

2013 Select Cluster Riesling